Herontwikkelingsinformatie Bernhardhof 400 te Gouda.

Herontwikkelingsinformatie Bernhardhof 400 te Gouda.

Op deze pagina zal de informatie worden gedeeld ten behoeve van de herontwikkeling van de Bernhardhof 400.

Naar aanleiding van de informatie avond is er overeengekomen dat er een klankbordgroep komt om verdere afspraken over de herontwikkeling te maken.

Per gebouw kan zich 1 vertegenwoordiger melden

 • Bernhardhof 200: Mevrouw Cadée
 • Bernhardhof 300: Mevrouw Cadée
 • Bernhardhof 400: Mevrouw van Vuuren
 • Bernhardhof 500: Mevrouw Dokter
 • Bernhardhof 600: Meneer van Buren
 • Eigenaar: Meneer Lammers
 • Sociaalbeheerder: Gapph
 • Voorzitter zorgpartijen: Meneer van Dijk
 • Zorgpartners: N.t.b.
 • Gemeente Gouda: N.t.b.

 

 


Notulen 6 klankbordgroepvergadering

Datum:                5-7-2021, 19.00 uur

Genodigd:

Vertegenwoordiger Bernhardhof 600 (R. van Buren)

Vertegenwoordiger Bernhardhof 500 (R. Dokter – Verkaik)

Vertegenwoordiger Bernhardhof 400 (S. Konings)

Vertegenwoordiger Bernhardhof 200 – 300 ( A. Kruijf)

Vertegenwoordiger Zorgpartners (R. Brandenburg)

Vertegenwoordiger KW-weg (M. Moors en M. Blok)

Vertegenwoordiger Zorgpartners (I. Epping)

Vertegenwoordiger Gemeente Gouda (M. van Kralingen)

Vertegenwoordiger Gemeente Gouda (G. La Grand)

Vertegenwoordiger Gapph (M. van der Hoeven)

Vertegenwoordiger Mozaïek Wonen (F. Eustatia)

Vertegenwoordiger Lammers Real Estate (R. Lammers)

Locatie:                Bernhardhof 400, spreekkamer begane grond

Voorzitter:          R. Lammers

Notulist:              R. Lammers

 

Agenda:

Opening,

 • Voorstellen
 • Stand van zaken
  • Vergunning – intrek bewoners
  • Wonen
  • Maatschappelijke ruimten/kantoren

–      Evaluatie

 • Tijdelijke verhuur
 • Contact
 • Gemeenschappelijke ruimte
 • Overige aandachtspunten

–      Rondvraag

 • Vervolg

Einde vergadering.

Verslag:

Opening

Opening door R. Lammers

– Voorstellen

Geen nieuwe klankbordleden

– Stand van zaken

 • Vergunning – intrek bewoners

De vergunning voor het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan en de vergunning voor de tijdelijke verhuur zijn onlangs verleent voor een periode van 4 jaar. Er is voor een periode van 4 jaar gekozen zodat er meer effectieve tijd is voor de pilot-invulling van dit pand/project, waarna het project opnieuw beoordeeld zal worden. Na afloop van deze pilot-periode zal het project beoordeeld worden en bij een positieve beoordeling zal het gebouw een definitieve woonbestemming krijgen.

 • Wonen

Het gebouw bestaat uit 64 appartementen, waarvan 34 appartementen bestemd zijn voor reguliere dragende bewoners en 30 voor vragende zorgbewoners. De vragende bewoners krijgen ambulante begeleiding van Enver, Kwintes, Het Leger des Heils of Gemiva.

Momenteel zijn er 61 van de 64 appartementen ingevuld. De 3 appartementen die nog niet definitief zijn ingevuld zijn wel al gereserveerd en zullen op korte termijn ingevuld worden.

 • Maatschappelijke ruimten/kantoren

Momenteel zijn bijna alle maatschappelijke ruimten/kantoren ingevuld. Deze worden ingevuld door Gemiva en het Wijkteam. Momenteel lopen er gesprekken met het sociaal team om de laatste kantoren een invulling te geven.

       –      Evaluatie

 • Tijdelijke verhuur

De tijdelijke verhuur gaat goed, de buren ervaren geen overlast van de Bernhardhof 400.

Daarnaast is de samenwerking met de buren, de bewoners en de beheerder Gapph goed.

 • Contact

Het contact met Gapph is goed, de buren kunnen Gapph makkelijk bereiken bij calamiteiten en andere lopende zaken. Daarnaast kan men binnen lopen indien Gapph aanwezig is.

 • Gemeenschappelijke ruimte

Gezamenlijk met het wijkteam en Gemiva is onlangs de burendag georganiseerd. Hierbij hebben de bewoners van de Bernhardhof de tuin en vlonder opgeknapt. Daarbij is er leuk contact geweest tussen de omwonenden, de cliënten van Gemiva en de bewoners van de Bernhardhof 400.

 • Overige aandachtspunten

Geen

–      Rondvraag

Kantoren in de ronde ruimte: de ramen staan ’s avonds ooit open, verzoek om deze ’s avonds dicht te houden. Daarnaast het verzoek om ’s avonds de verlichting uit te zetten.

Tuin Bernhardhof 400: indien er gereedschap gebruikt wordt voor het tuinonderhoud, gelieve dit dan ook weer op te ruimen.

Gezamenlijke ontruiming Bernhardhof 400- 500- 600: verzoek om gezamenlijk te kijken naar de ontruimingsplattegronden en de oversteekmogelijkheden bij calamiteiten.

Kapper en pedicure: Momenteel komt er een kapper bij de Bernhardhof 400. Naast een kapper is er ook behoefte aan een pedicure, bij voorkeur met medische aantekening. In overleg met Gemiva zal Gapph kijken of er een dergelijke pedicure beschikbaar is.

Lantaarnpalen: Zorgpartners wil samen met Lammers kijken naar de vernieuwing van de bestaande lantaarnpalen.

Busje Hoogvliet: Vanuit de Bernhardhof 500 rijdt wekelijks een busje naar de supermarkt Hoogvliet. De bewoners van de Bernhardhof 500 zijn op zoek naar een coördinator die wekelijks met hen mee gaat.

Kantoorruimte Oranjestaete: In de toekomst kan de mogelijkheid onderzocht worden of de leegstaande kantoorruimte een functie kan krijgen die aansluit bij het concept van de Bernhardhof 400.

Belettering aanduiding bord: Het bord wordt binnenkort aangepast door Gemiva, VVE de Weije en de bewoners van Bernhardhof 400.

Bewoners Bernhardhof 400 bieden hulp aan: Als de bewoners iets kunnen betekenen of ergens mee kunnen helpen voor de buren, dan doen zij dit graag.

Einde vergadering.


Notulen 5 klankbordgroepvergadering 

Datum: 9-12-2019, 19.00 uur
Genodigd: Vertegenwoordiger Bernhardhof 600 (R. van Buren)
Vertegenwoordiger Bernhardhof 500 (R. Dokter – Verkiak)
Vertegenwoordiger Bernhardhof 400 (S. Konings)
Vertegenwoordiger Bernhardhof 100 – 300 ( I. Kruijf)
Vertegenwoordiger Zorgpartners (R. Brandenburg)
Vertegenwoordiger KW-weg (M. Moors en M. Blok)
Vertegenwoordiger Zorgpartners (I. Epping)
Vertegenwoordiger Gemeente Gouda (M. van Kralingen)
Vertegenwoordiger Gemeente Gouda (C. Reijnders)
Vertegenwoordiger Gapph (M. van der Hoeven en R. Vermeulen)
Vertegenwoordiger zorgpartijen concept (J. van Dijk)
Vertegenwoordiger Mozaiek Wonen (A. Cadée)
Vertegenwoordiger Lammers Real Estate (R. Lammers)
Locatie: Bernhardhof 400, spreekkamer begane grond

 • Voorstellen
  De heer M. Broek stelt zich voor.
 • Stand van zaken
 •  Vergunning
  Enkel de vergunning omtrent brandveiligheid dient nog verleend te worden. Deze was in eerste instantie reeds aangevraagd, maar de aanvraag was niet correct. Voor een correcte aanvraag dient de originele bouwtekening opgezocht te worden. Op basis van de originele aanvraag kan de nieuwe situatie met de daarbij horende brandveiligheidsmaatregelen aangevraagd worden.
  De nieuwe aanvraag is per 19-12-2019 verstuurd aan de gemeente.
  Nadat de vergunning is verleend kunnen de nieuwe bewoners instromen.
  De maatregelen worden grotendeels uitgevoerd in december en januari.
  Afhankelijk van de brandweer kunnen er mogelijk nog extra brandveiligheidseisen gesteld worden.
 •  Intrek bewoners
  De gefaseerde intrek heeft nog niet plaats gevonden, omdat nog niet al de vergunningen zijn verleend.
  De fasering blijft gelijk aan voorgaande vergadering. Het moment van intrek zal direct gecommuniceerd worden na het verlenen van de brandvergunning.

 

 •  Doelgroep
 •  Kijkdag:
  De bewoners die instromen vanuit de zorg hebben reeds een kijkdag gehad en zullen binnenkort een intake krijgen om te kijken of men geschikt is voor het concept. De intakes worden verzorgt door Gapph.
  Wering nieuwe dragende bewoners
  Dit loopt gedeeltelijk via de huidige bewoners en de wering van de overige dragende bewoners wordt opgestart.
  De meeste van de dragende bewoners zijn in beeld.

 

 •  Rondvraag

Gapph contact school:
Gapph is bij de Goudakker school geweest. Daar is met de directrice gesproken, het concept uitgelegd en contactgegevens uitgewisseld. Het gesprek was zeer positief en de directrice wil graag een keer aansluiten bij het twee wekelijks overleg, dat plaats zal gaan vinden met de zorgpartijen. Daarnaast zou graag het gebouw bezichtigd worden.

Parkeerplaatsen:
De voorzijde van het gebouw wordt heringericht. Er worden parkeerplaatsen toegevoegd ten behoeve van de bewoners van de Bernhardhof 400. De parkeerplaatsen zullen openbaar toegankelijk zijn.

Maatschappelijke invulling:
Gemiva is aan het kijken of men de panorama-zaal kan invullen voor een gedeelte dagbesteding en huis van de wijk. Daarnaast is Gemiva aan het kijken of men bepaalde dagbestedingsactiviteiten kan onderbrengen in de keuken op de begane grond van het gebouw.
Daarnaast lopen er gesprekken met het wijkteam om een ruimte en opslag in te gaan vullen.
Het wijkteam wil op termijn de activiteiten van de Jan Ligthard (gedeeltelijk) verhuizen naar de Bernhardhof 400.
De overige maatschappelijke ruimte is nog beschikbaar. Hiervoor worden maatschappelijke partijen gezocht door Gapph.
Voor de bewoners komt een huiskamer / Gapph Together room om evenementen in te organiseren. Hier hebben de bewoners met Gapph over gesproken en de eerste activiteiten zullen op termijn aanvangen.

Activiteiten:
Bij zorgpartners worden geregeld activiteiten georganiseerd waarbij buurtbewoners ook erg welkom zijn. De bewoners van de Bernhardhof 400 willen graag deelnemen aan de activiteiten van de bewoners van Zorgpartners.

Nieuwe huurprijs:
Vraag: vinden de mensen die uitstromen de zorg, huurprijs en service kosten niet te hoog?
De huurprijs niet, omdat de huurprijs onder kwaliteitskortingsgrens ligt. De service kosten werden in eerste instantie als hoog bevonden, na de uitleg waarop de kosten gebaseerd zijn werd dit als logisch ervaren. De service kosten zijn gebaseerd op werkelijke kosten, zonder marge.

Zonwering:
Aan de bestaande zonwering wordt niks gedaan, indien de zonwering niet meer naar boven gaat wordt de zonwering verwijderd. Bewoners kunnen zelf zonwering plaatsen in een nader te bepalen RAL kleur.

 •  Vervolg
  De volgende vergadering zal plaatsvinden na het verlenen van de vergunning omtrent brandveiligheid en als de nieuwe intrek van bewoners heeft plaats gevonden.
  Als de vergunning verleend is, zal er een planning gedeeld worden met een datum en tijdsstip voor de volgende klankbordgroep vergadering.
  Einde vergadering.

Notulen 4 klankbordgroepvergadering

Datum:                29-10-2019, 16.30 uur

Genodigd:

Vertegenwoordiger Bernhardhof 600 (R. van Buren)

Vertegenwoordiger Bernhardhof 500 (R. Dokter – Verkiak)

Vertegenwoordiger Bernhardhof 400 (S. Konings A. Vuuren)

Vertegenwoordiger Bernhardhof 200 – 300 ( A. Kruijf)

Vertegenwoordiger Zorgpartners (R. Brandenburg en J. Smits)

Vertegenwoordiger KW-weg/ Oranje plein (M. Moors en M. Blok)

Vertegenwoordiger Zorgpartners (I. Epping)

Vertegenwoordiger Gemeente Gouda (M. van Kralingen)

Vertegenwoordiger Gemeente Gouda (S. Reijnders)

Vertegenwoordiger Gapph (M. van der Hoeven en R. Vermeulen)

Vertegenwoordiger zorgpartijen concept (J. van Dijk)

Vertegenwoordiger Mozaiek Wonen (A. Cadée)

Vertegenwoordiger Lammers Real Estate (R. Lammers)

Locatie:                Bernhardhof 400, spreekkamer begane grond

Voorzitter:          R. Lammers

Notulist:              R. Lammers

 

Verslag:

Opening door R. Lammers

 • Voorstellen
 1. Moors stelt zich voor van KW-weg / Oranjeplein
 2. Smits stelt zich voor van Zorgpartners
 • Stand van zaken
  • Vergunning

– Vergunning afwijken bestemmingsplan is verleend. Tegen deze vergunning was eerder bezwaar ingediend. De betrokken partijen hebben met de bezwaarmakers gesproken. Hieruit zijn afspraken over verplichtingen gekomen. Deze worden op korte termijn schriftelijk vastgelegd. Hiermee is het bezwaar is nu onder voorwaarden ingetrokken. De bezwaarmakers zijn tevens gaan participeren in de klankbordgroep.

– Vergunning voor tijdelijke verhuur die benodigd is voor het tijdelijk verhuren is onlangs verleend.

– De vergunning brandveiligheid is aangevraagd. Zorgpartners heeft nogmaals aangeven dat de brandveiligheid en de veiligheid ten behoeve van het gezamenlijke trappenhuis belangrijk is en er overleg dient plaats te vinden.

Na het verlenen van de brandveiligheidsvergunning zullen de maatregelen en installaties binnen enkele weken worden aangebracht.

Vraag brandmeldinstallatie (BMI): waarschijnlijk komt er geen BMI, gezien er uit wordt gegaan van reguliere (kamer)verhuur met zelfredzame mensen.

       –      Doelgroep

 • Aanpassing verhouding dragende en vragende bewoners

In beginsel zouden er in totaal 40 zorgbewoners en 20 reguliere bewoners instromen.

De verdeling zou zijn: 20 Gemiva met een aparte verdieping en begeleid wonen, de overige 20 bewoners van het Leger des Heils, Enver en Kwintes zouden gespikkeld verdeeld worden over de andere verdiepingen samen met de dragende bewoners.

Door organisatorische en financiële redenen is het voor Gemiva niet mogelijk om de doelgroep met 24uurs begeleiding te huisvesten op deze locatie. Gemiva kan echter wel 10 zelfstandige bewoners met ambulante begeleiding plaatsen.

Over deze wijziging van het concept is gesproken met de betrokken partijen (Gapph, zorgpartijen, gemeente Gouda en Lammers Real Estate). Hieruit is gekomen dat er een andere verdeling dient te worden aangehouden. Deze verdeling komt uit op 30 dragende bewoners en 30 bewoners vanuit de 4 zorgpartijen.

Dit is ook de reden voor het vervroegen van de klankbordgroepvergadering om de wijziging te delen met de klankbordgroep.

De wijziging komt de balans ten goede, want nu kan er beter gespikkeld wonen plaats vinden op de 1ste tot en met de 4de verdieping.

Doelgroep van Gemiva is zeer gevarieerd; van jong tot oud.

Na een voorselectie door de zorgorganisatie die de cliënten natuurlijk goed kennen. Selecteert uiteindelijke Gapph of iemand geschikt is om in de Bernhardhof te wonen, zodat mensen voldoende vaardigheden hebben om zelfstandig te wonen. De betrokken zorgpartijen hebben er baat bij dat de bewoners en het project een grote kans van slagen hebben.

De klankbordgroep kan zich unaniem vinden in deze aanpassing van de bewonersgroep.

 

 • Fasering intrek nieuwe bewoners

Naar verwachting komen de circa 10 extra dragende bewoners in het begin en worden de  mensen van de zorgpartijen gefaseerd erbij geplaatst.  De exacte fasering zal nog gedeeld worden.

De huidige bewoners geven aan dat men het liefst de dragende bewoners als eerste erbij krijgt.

De extra dragende bewoners worden geworven via meerdere kanalen en daarbij worden de richtlijnen die vanuit de gemeente zijn opgesteld aangehouden. Daarna zal op basis van de motivatiebrief de selectie plaatsvinden.

De fasering van intrek van bewoners is om de klankbordgroep een stem te geven in de tijdens de intrek en bij eventuele problemen de mogelijkheid om verdere intrek van nieuwe bewoners te stoppen totdat de problemen zijn opgelost.

 • Kijkdag

Afgelopen week is er een kijkdag geweest voor mensen van de zorgpartijen. De kijkdag is positief verlopen. Vanaf 1 november krijgt Gapph de namen door van geïnteresseerde bewoners vanuit de zorgpartijen, waarna er gekeken wordt of men geschikt is voor wonen in dit project.

–      Rondvraag

Omwonenden geven aan dat wanneer het project in werking is het goed lijkt om kleine evenementen met bewoners en omwonenden te laten plaats vinden.

Gapph is 24/7 bereikbaar in geval van calamiteiten en voor andere zaken en zal straks als het project in werking is op gezette tijden op kantoor aanwezig zijn. De flyer van Gapph met contactgegevens is bijgevoegd.

Suus Konings, een huidige bewoner van de Bernhardhof 400 te Gouda geeft aan dat zij bereikbaar is voor vragen vanuit omwonenden op 06-37339051.

Gapph dient nog contact op te nemen met de school.

Lammers Real Estate dient de website up-to-date te houden met notulen van de klankbordgroepvergadering.

Lammers Real Estate dient het groen achter aan te pakken en zal dit op korte termijn doen.

 • Vervolg

De volgende vergadering zal op 9 december 2019 om 19.00 uur plaats vinden.

Einde vergadering. De afspraak van 15 november vervalt.


Notulen 3 Klankbordgroepvergadering

Datum: 16-09-2019, 15.00 uur
Genodigd: Vertegenwoordiger Bernhardhof 600 (R. van Buren)
Vertegenwoordiger Bernhardhof 500 (R. Dokter – Verkiak)
Vertegenwoordiger Bernhardhof 400 (S. Konings en andere bewoner)
Vertegenwoordiger Zorgpartners (R. Brandenburg)
Vertegenwoordiger Zorgpartners (I. Epping)
Vertegenwoordiger Gemeente Gouda (M. van Kralingen)
Vertegenwoordiger Gemeente Gouda (S. Reijnders)
Vertegenwoordiger Gapph (M. van der Hoeven en R. Vermeulen)
Vertegenwoordiger zorgpartijen concept (J. van Dijk)
Vertegenwoordiger Mozaiek Wonen (A. Cadée)
Vertegenwoordiger Lammers Real Estate (R. Lammers)
Locatie: Bernhardhof 400, spreekkamer begane grond
Voorzitter: R. Lammers
Notulist: R. Lammers

Verslag:
Opening
Opening door R. Lammers

Voorstellen
Alet Cadée van Mozaïek wonen

Stand van zaken
– Vergunning:
Vergunning tijdelijke afwijking bestemmingsplan is verleend voor de vakantie. Inmiddels is er bezwaar ingediend door bewoners van de Kon. Wilhelminaweg en het Oranjeplein. Vrijdag 20 september 2019 is hierover overleg met de betrokken partijen.
Leden van de klankbordgroep willen in gesprek met de bezwaarmakers omdat men eerst gelijke onzekerheden had over het nieuwe concept. Deze onzekerheden hebben ze nog steeds, maar men heeft wel vertrouwen in het project en de betrokken partijen die het uit moeten voeren.
Vergunning brandveiligheid, op 17-09-2019 wordt er een inventarisatie in het gebouw gedaan naar de mogelijke aanpassingen omtrent brandveiligheid. Uit deze inventarisatie zal blijken welke maatregelen er genomen dienen te worden.
Vergunning tijdelijke verhuur is reeds aangevraagd.

– Gebouw:
Fasering intrek nieuwe bewoners
20 reguliere bewoners wonen in het gebouw
20 bewoners Gemiva komen begin november
20 bewoners Enver, Leger des heils en Kwintes komen in januari en februari, geleidelijke instroom. De doelgroep van Enver zullen 6-7 personen vanaf 17 jaar zijn.

Plannen Gemiva niet meer van toepassing door gewijzigde plannen.
Klankbordgroep krijgt een stem na het toevoegen van de eerste 20 op de bestaande 20 bewoners die momenteel al in het gebouw wonen en dient goedkeuring te geven voorafgaand aan de volgende fase. De klankbordgroep vergaderingen worden hierop afgestemd.
Het eerste moment zal in december zijn.
Flyer

Gapph levert flyer aan de betrokken partijen met de contactgegevens waar mensen heen kunnen bellen.
Evenement
Afgelopen periode heeft het tuinonderhoud op een laag pitje gestaan en daarnaast staat de herfst weer voor de deur. Tijd om wat extra aandacht te schenken aan de tuin en buitenruimte.

Op vrijdag 20 september 2019 tussen 13.00 uur en 17.00 uur gaan we graag gezamenlijk aan de slag om de tuin van de Bernhardhof weer netjes en direct herfstklaar te maken. Wij zorgen voor voldoende (tuin)gereedschap en een container. Samen de handen uit de mouwen steken, meteen een leuke manier om elkaar wat beter te leren kennen.
Voetpad en knotwilgen meenemen.

Rondvraag
Bewoners vraag; stel dat het plan niet gaat gebeuren, wat gebeurt er dan?
Daar wordt geen rekening mee gehouden, we gaan er vanuit dat het plan gaat werken.
Mocht de situatie zodanig wijzigen dat de huidige bewoners moeten vertrekken, dan zal dit goed gecommuniceerd worden en krijgen de huidige bewoners voldoende tijd, langer dan de tijd van 28 dagen die momenteel in de bruikleenovereenkomst staat, om een nieuwe woonruimte te vinden.
Bereidwilligheid van bewoners om hand en span diensten te verrichten voor bewoners van de Bernhardflat. Deze punten moeten we bespreken in het wekelijkse overleg. De bewoners die aanwezig zijn bij de klankbordgroep zouden dit graag doen.
Gemeenschappelijke ruimte zijn daar al concrete plannen voor. Gemiva is aan het onderzoeken of de algemene ruimte op de 1ste verdieping en de keuken geschikt zijn voor haar activiteiten.

Met het wijkteam zal op korte termijn een afspraak gemaakt worden om te kijken wat de mogelijkheden zijn.
De locatie in het gebouw van de Gapph together ruimte, die gebruikt kan worden door bewoners en buurt, wordt momenteel onderzocht.

Vervolg
Afspraak: vrijdag 15 november 2019 om 12.00 uur.
Afspraak: maandag 16 december 2019 om 15.00 uur.


Notulen 2 klankbordgroepvergadering

Datum:                27-06-2019, 12.30 uur

Aanwezig:

Vertegenwoordiger Bernhardhof 600 (R. van Buren en k. de Nooijer )

Vertegenwoordiger Bernhardhof 500 (R. Koster – Dokter)

Vertegenwoordiger Bernhardhof 400 (S. Konings)

Vertegenwoordiger Zorgpartners (R. Brandenburg)

Vertegenwoordiger Zorgpartners (I. Epping)

Vertegenwoordiger Gemeente Gouda (M. Kralingen)

Vertegenwoordiger Gapph (M. van der Hoeven en R. Vermeulen)

Vertegenwoordiger zorgpartijen concept (J. van Dijk)

Vertegenwoordiger Lammers Real Estate (R. Lammers)

Locatie:                Bernhardhof 400, spreekkamer begane grond

Voorzitter:          R. Lammers

Notulist:              R. Lammers

Verslag:

Opening

Opening door R. Lammers

Voorstellen

 1. de Nooijer, als back-up voor R. van Buren
 2. Epping sluit aan van Zorgpartners.

Stand van zaken

Vergunning:

De bekendmaking van de instemming voor het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan is verzonden op 14-06-2019, waarmee de vergunning een dag na bekendmaking in werking treed. Daarnaast heeft de heer van Buren via de omgevingsdienst een schrijven ontvangen van bekendmaking in reactie op eerder gestelde vragen.

Vergunning voor tijdelijke verhuur is aangevraagd.

Vergunning voor brandveilig gebruik, momenteel zijn we met een adviesbureau aan het onderzoeken welke maatregelen er getroffen dienen te worden voor brandveilig gebruik.

Tussendeur Bernhardflat

De laatste periode is er geen overlast geweest. De lift is gekeurd, waardoor bewoners van het gebouw geen gebruik meer maken van de lift van de Bernhardflat. Ten behoeve van de tussendeur is de mogelijke oplossing nog niet inzichtelijk. Momenteel zijn wij aan het onderzoeken wat er nodig is ten behoeve van de Brandveiligheid. De uitkomst hiervan zal bepalend zijn voor de tussendeuren.

Ingekomen agenda punten

Fasering intrek nieuwe bewoners:

Vanuit de gemeente en de wethouder is het van belang om de fasering van de instroom gezamenlijk met de omwonende en de klankbordgroep te bepalen.

Momenteel wonen er circa 27 bewoners, daarvan blijven er circa 20 wonen.

Gemiva heeft waarschijnlijk een instroom van circa 20 bewoners nodig voor haar exploitatie op basis van begeleiding te organiseren.

Voor de overige bewoners komt Gapph met een voorstel planning bij het volgende overleg.

Overig

Dragende bewoners en de omgeving. Er dient besproken te worden of mensen uit de Bernhardhof 400 activiteiten met bewoners uit omliggende gebouwen kunnen doen. Gapph is hiervoor het aanspreekpunt en staat hiervoor open en ontvangt graag initiatieven, waarvoor zij de dragende bewoners kunnen aansporen of (kleine) evenementen kunnen organiseren. Dat is ook de bedoeling van dit project.

 Daarnaast is het aannemelijk dat de bewoners van zorgpartijen die in het gebouw gehuisvest zijn participeren in activiteiten voor de buurt.

 Te zijner tijd dient er met Gapph, Mozaiek wonen, VVE de Weije en zorgpartners overleg plaatst te vinden over de mogelijke initiatieven voor de bewoners en omwonenden.

Als er zaken zijn die niet lopen, moet er niet gewacht worden op periodieke overleggen. Dan dient er direct met Gapph contact gezocht te worden. Gapph is op gezette tijden aanwezig op locatie.

Communicatie: Bewoners en omwonenden worden geïnformeerd. Als er andere belanghebbende VVE’s van naastgelegen gebouwen en scholen informatie willen ontvangen, dan dienen de emailadressen gemeld te worden via roger@lammersrealestate.nl – deze emailadressen zullen dan ook met Gapph gedeeld worden. Als het maatschappelijk woonconcept en de vernieuwing van de keukens van het gebouw gereed is zullen de kranten geïnformeerd worden.

Gapph heeft een schrijven gedeeld in de buurt dat men per 1 juli het beheer overgenomen heeft van Rotsvast.

 Vervolg

Van deze vergadering wordt een verslag gemaakt en dit zal worden gedeeld met betrokken partijen.

De vervolg afspraak staat gepland op 16 september 2019 om 15.00 uur.

Einde vergadering

 


Notulen 1 klankbordgroep

Datum:                25-04-2019, 15.00 uur

Aanwezig:

Vertegenwoordiger Bernhardhof 600 (R. van Buren)

Vertegenwoordiger Bernhardhof 500 (R. Koster – Dokter)

Vertegenwoordiger Bernhardhof 400 (A. van Vuuren en andere bewoner)

Vertegenwoordiger Zorgpartners (R. Brandenburg)

Vertegenwoordiger Gemeente Gouda (O. Katrien)

Vertegenwoordiger Gapph (M. van der Hoeven en R. Vermeulen)

Vertegenwoordiger zorgpartijen concept (J. van Dijk)

Vertegenwoordiger Lammers Real Estate (R. Lammers)

Locatie:                Bernhardhof 400, spreekkamer begane grond

Voorzitter:          R. Lammers

Notulist:              R. Lammers

Agenda:

 • Opening
 • Voorstellen
 • Stand van zaken
 • Proces
 • Inventarisatie afspraken
 • Vervolg
 • Einde vergadering

Verslag:

Opening

Opening door R. Lammers

Voorstellen:

De gegadigden stellen zich voor.

Stand van zaken:

Naar aanleiding van de informatieavond is er voorgesteld om een klankbordgroep op te richten met vertegenwoordigers per gebouw en de betrokken partijen. De klankbordgroep dient om te kijken wat er speelt in de buurt, afspraken te maken en om periodiek te evalueren. In de tussentijd heeft Lammers Real Estate de nieuwe sociaalbeheerder geselecteerd, dat is Gapph geworden. Gapph heeft ervaring met dit soort projecten, waar onder andere mensen van het Leger des Heils gehuisvest zijn, waardoor Gapph uitermate geschikt is om het beheer van dit project succesvol uit te voeren. Vandaag start de klankbordgroep, afhankelijk van de klankbordgroep bijeenkomstvergadering zal bepaald worden of er een aantal vergaderingen kort achterelkaar dienen plaats te vinden voor de vergunningverlening.

Proces:

Wat zijn de verwachtingen van de klankbordgroep?

Elk gebouw heeft een vertegenwoordiger, die haar gebouw vertegenwoordigt en het aanspreekpunt is voor de klankbordgroep en de bewoners van zijn of haar gebouw. De vertegenwoordiger van de gebouwen ontvangen contactgegevens om zaken te melden. De klankbordgroep wordt gebruikt om actuele zaken te bespreken die spelen bij de (omliggende) bewoners. De zorgpunten die op de informatieavond zijn besproken, dienen meegenomen te worden in de planvorming.

 De frequentie van vergaderen van de klankbordgroep?

Starten met 1 klankbordvergadering per 2 maanden en afhankelijk van het traject kan de termijn vergroot worden naar 1 maal vergaderen per 3 tot 4 maanden. Bij calamiteiten of andere operationele zaken kan er direct contact gezocht worden met Gapph,  Gapph is 24/7 bereikbaar en zullen op vaste spreekuren op locatie aanwezig zijn, waardoor iedereen binnen kan lopen en actuele zaken kan bespreken. Iedereen vanuit het gebouw of omgeving is welkom om bij het kantoor van de locatiebeheerder binnen te komen. Gedurende gehele beheerperiode blijft Gapph op de locatie aanwezig, op vaste tijden. De tijden worden later bepaald en worden later gedeeld met de omwonenden. Gapph beheert veel locaties in Nederland en heeft een speciaal concept, namelijk Gapph together, https://gapph.nl/gapph-together/. Gapph is helemaal ingericht op het tijdelijk beheren van gebouwen, antikraak beheer en sociaalbeheer. Het is een stapje extra, waar Gapph compleet op ingericht is en graag zorg voor draagt. Dit sociale beheer gaat op deze locatie ook worden uitgevoerd. Een van de belangrijkste punten daarbij is, communiceren en aanwezig op locatie zijn. Bij het startmoment zal de buurt een uitnodiging ontvangen voor een informatiebijeenkomst, iedereen is welkom en iedereen mag binnen een kijkje nemen.

Inventarisatie afspraken

Welke afspraken dienen tijdens deze klankbordgroep gemaakt te worden?

De afspraken over de onderwerpen die tijdens de informatieavond naar voren zijn gekomen.  De inventarisatie van onderwerpen heeft daar plaats gevonden. De aandachtpunten gaan onder andere over:

Veiligheid:

Waarborgen door het plaatsen van camera’s en actief sociaalbeheer. VVE de Wije gaat ook wat doen, namelijk de vluchtroute via het hek afsluiten.

Calamiteiten:

Vast contactpersoon via kantoor, die is 24/7 bereikbaar. Niet alleen voor calamiteiten, maar ook voor storingen.

Tussendeuren Bernhardflat:

Technische oplossing onderzoeken dat enkel bij nood de toegang tot het gezamenlijke trappenhuis toegankelijk wordt of het plaatsen van camera’s.

Sociaalbeheer:

Het sociaalbeheer is eerder kort besproken, hieraan kan het volgende worden toegevoegd: Gapph werkt op meerdere locaties samen met onder andere het Leger des Heils, Kwintes en andere sociale partijen die mensen met een rugzakje huisvesten.  Gapph plaatst daar reguliere bewoners bij en regelt het gehele beheer. De reguliere bewoners die erbij worden geplaatst worden geselecteerd om net een stap je extra te zetten om en als ‘drager’ in het concept te fungeren. Hiervoor vinden intake gesprekken plaats, om te kijken hoe mensen een stapje extra willen zetten, samen met de gemeente worden de spelregels bepaald waar de doelgroepen aan moeten voldoen. Gapph is aanwezig op locatie en gaat evenementen organiseren, al dan niet kleinschalig om mensen met elkaar kennis te laten maken. Evenementen voor zowel mensen uit het gebouw als uit de wijk.

Gapph is de aanjager van het beheer en aanspreekpunt voor al de partijen.

 Hoe vind de controle plaats of de reguliere bewoners werkelijk een stapje extra willen zetten?

Aan de hand van de intake wordt bepaald of de bewoners bereid zijn een stapje extra te willen zetten, maar dat is geen zekerheid. Daarom kan Gapph ook een proefperiode hanteren om dit te waarborgen. Daarnaast kan Gapph vanaf het moment van overname van het beheer van Rotsvast tot aan de vernieuwing van de keukens kennismaken met de huidige bewoners en inventariseren welke bewoners geschikt zijn voor het nieuwe concept. Na oplevering van de verbouwing kunnen de geschikte bewoners de bruikleenovereenkomst laten omzetten in een reguliere huurovereenkomst.

Gapph is aanwezig vanaf het moment van ingang van de beheerovereenkomst. De ingang is 1 juli 2019, men zal in de beginfase tot oplevering van de woningen met regelmaat aanwezig zijn en wanneer het pand echt in gebruik is, dan krijgt dat een vaste vorm. De huismeester, een zeer sympathieke man, die ook technisch is, zal hier op locatie zijn, daarnaast zijn de vastgoedbeheerder en de projectleider met regelmaat aanwezig.

Huidige bewoners:

Komen de huidige bewoners ook in aanmerking voor een plek in het nieuwe concept?

De huidige bewoners komen ook in aanmerking. De bruikleenperiode wordt gedurende de vernieuwing van de keukens voortgezet. Gapph neemt het beheer van Rotsvast over per 1 juli 2019 en gaat onderzoeken hoe de overdracht, de periode tot verbouwing, tijdens de verbouw en daarna wordt ingevuld. Gapph gaat in gesprek met de huidige bewoners om te kijken of men in aanmerking komt, mensen moeten niet alleen kiezen voor een goedkope woning, maar men moet een stapje extra willen zetten. Daarnaast zal er met de gemeente gekeken moet worden welke doelgroep precies gewenst is in de project. Hierbij kan gedacht worden aan leeftijd, inkomen, afkomst (bv Gouda) etc.

Bij de reguliere huur zal de huurprijs ongeveer 400 euro bedragen exclusief servicekosten. Bij de selectie hiervan wordt ook gekeken of de bewoners dit werkelijk kunnen betalen, maar hierover wordt later meer informatie gedeeld.

De 20 reguliere bewoners kunnen ook huidige bewoners zijn.

Tijdens de vernieuwing van de keukens kan een gedeelte van de bruikleenbewoners blijven wonen. Dat is ook de wens van de beheerder, later zal er afgestemd moeten worden hoe dit mogelijk is.

De opleverinformatie voor de bewoners die blijven wonen en de bewoners die gaan vertrekken zal op korte termijn gedeeld worden via Rotsvast. Daarna zal Gapph zich voorstellen en informatie delen over de werkzaamheden die Lammers Real Estate gaat uitvoeren/ organiseren.

Traject:

Gefaseerde intrek van de nieuwe bewoners:

Gefaseerde intrek is het meest wenselijk voor de omwonenden, de vastgoedbeheerder en het concept. De volgorde van intrek zal zijn: dragende bewoners, Gemiva en daarna de bewoners van Kwintes, het Leger des Heils en Enver.

Camperbeleid:

Verzoek om het gemeentelijk camperbeleid te hanteren. Maximaal 3 dagen camper parkeren.

AED ophangen:

Onderzoeken of er AED opgehangen moet worden of het wenselijk is om er een op te hangen.

Brandmeldinstallatie:

Komt er een BMI in het gebouw?

Dit dient nader onderzocht te worden, de brandweer dient een vergunning af te geven en het gebouw dient brandveilig te zijn. Welke maatregelen er voor de brandveiligheid getroffen moeten worden, worden later onderzocht. Als er een BMI komt dan kan de koppeling met de tussendeuren van de Bernhardflat onderzocht worden.

Overige zaken:

Veiligheid en leefbaarheid moet prioriteit krijgen voor de omgeving en aanliggende gebouwen.

Vervolg

De onderwerpen van de inventarisatie afspraken zijn grotendeels al besproken tijden de informatieavond. Het heeft daarom geen zin om op korte termijn af te spreken om dezelfde onderwerpen te bespreken. Van deze vergadering wordt een verslag gemaakt en Gapph en Lammers Real Estate gaan zich hard maken om de besproken en eerder gemaakte afspraken na te komen.

De vervolg afspraak staat gepland op 27 juni 2019 om 15.00uur.

Einde vergadering


 

Verslag informatiebijeenkomst 18 februari 2019

Dit verslag wordt u aangeboden naar aanleiding van de informatieavond die plaatst heeft gevonden op maandag 18 februari 2019. De gestelde vragen met antwoorden zijn hieronder uitgewerkt.

Algemeen

 1. Waarom is er gekozen voor een proefperiode van 2 jaar? Doordat het maatschappelijk woonconcept binnen de gemeente Gouda nieuw is, wil de gemeente dit als pilotproject uitproberen. Dit resulteert in een vergunning voor tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan.
 2. Wat gebeurt er na verloop van de vergunning voor het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan? Na afloop van de proefperiode van 2 jaar zal er geëvalueerd worden en zal de gemeente bepalen of de tijdelijke vergunning verlengd wordt, een bestemmingsplan wijziging dient plaats te vinden of het concept veranderd dient te worden.
 3. Wanneer gaat de termijn van 2 jaar in? Na het verlenen van de vergunning.
 4. Hoe wordt de veiligheid gewaarborgd? De veiligheid zal op meerdere manieren worden gewaarborgd. Dit zal onder andere gedaan worden door het plaatsen van camera’s in en om het gebouw, actief sociaal beheer door de sociaal beheerder, begeleiders en bewoners, het toevoegen van maatschappelijke functies in het gebouw en het onaantrekkelijk maken van mogelijke hangjongerenlocaties.
 5. Waar kunnen mensen met hun eventuele klachten of zorgen terecht? Klachten, zorgen en overlast worden zeer serieus genomen. Er komt een contactpersoon die bereikbaar is voor klachten, zorgen en overlast.
 6. Hoe wordt het parkeren opgelost? Momenteel zijn er 36 parkeerplaatsen om het gebouw. Om te voldoen aan de tijdelijke vergunning dienen er 24 extra parkeerplaatsen gerealiseerd te worden, waardoor er in totaal 60 parkeerplaatsen ontstaan. De nieuwe parkeersituatie is onder de tekst verwerkt.
 7. Wat is de planning voor de oplevering en bewoning huidige bewoners? Afhankelijk van de bestemmingsplan verwachten wij richting het einde van het jaar op te leveren.
 8. Wat is de huurprijs per appartement? De huurprijs zal ongeveer €400/maand bedragen.
 9. Hoe vindt de selectie van maatschappelijk betrokken bewoners plaats? De selectie zal door een ervaren professionele externe partij plaatsvinden, waarbij de huidige actieve betrokken bewoners ook een kans krijgen.
 10. Waarom komt er nog een huiskamer van de wijk bij als de Walvis er al is? De Walvis is er ook, maar komt nu al ruimte te kort voor alle activiteiten die in deze actieve wijk georganiseerd worden.
 11. Korte Akkeren is al een kwetsbare wijk, nu komen er nog meer mensen met een rugzakje wonen. Het idee leeft dat er in verhouding (te) veel voorzieningen zijn voor kwetsbare mensen in Korte Akkeren. Maar ook in andere wijken zijn er veel voorzieningen voor kwetsbare mensen. In de Binnenstad (Beschermd wonen en maatschappelijke opvang), in Noord (maatschappelijke opvang) en in Bloemendaal zit bijvoorbeeld al jaren een grote Beschermd Wonen voorziening en ook in Plaswijck zijn meerdere voorzieningen voor “mensen met een rugzakje”. Door het clusteren van de doelgroep kan er tevens betere begeleiding en sociaal beheer gevoerd worden.
 12. Waarom komen er geen ouderen wonen in het gebouw? Het woonproduct in het gebouw is niet meer geschikt voor ouderen, aangezien de oppervlakte te klein is. Het huidige woonproduct biedt wel kansen voor de doelgroepen uit het plan. Het realiseren van een maatschappelijk woonconcept is daarnaast ook als randvoorwaarde door de gemeente gesteld.
 13. Kan de corridor open, zodat de Panoramazaal weer binnendoor bereikbaar is en mensen makkelijk naar de huiskamer van Gemiva kunnen? Of de corridors wel of niet open gaan is nog niet bekend. Daarover zal nog nader overleg plaatsvinden. Wellicht is het een mogelijkheid om ze overdag te openen en verder dicht te houden. Dit zal uiteraard in overleg met de omwonenden gebeuren.

Enver.

 1. Wat is de minimum leeftijd van de jongeren die namens Enver worden gehuisvest? 17 jaar.
 2. Wat is de doelgroep van Enver? Jongeren die een gebruiksaanwijzing hebben door een eventuele stoornis, zoals ADHD of hechtingsproblemen. De jongeren die bij Enver uitstromen naar de Bernhardhof 400 zijn reeds in behandeling bij Enver en zijn klaar voor de volgende stap richting zelfstandig wonen. Mochten deze jongeren niet op passende wijze omgaan met deze vrijheid, dan zal hierover het gesprek aan worden gegaan en zal deze plaatsing mogelijk stoppen.
 3. Welke bereikbaarheid biedt Enver? 24 uur bereikbaarheid, 7 dagen per week (telefonisch).
 4. Hoe wordt er omgegaan met eventueel bezoek en drukte qua parkeergelegenheid? De doelgroep beschikt meestal niet over een auto. Verder is het bezoek gelijk aan reguliere bewoners.

Gemiva wonen

 1. Is er 24 uur begeleiding voor alle cliënten? Aanwezigheid begeleiding hangt af van zorgpakket wat een klant meebrengt en hun hulpvraag.
 2. Hoe wordt de veiligheid en bejegening goed en netjes gehouden vanuit de jongeren naar jullie cliënten? Veiligheid en bejegening is een aandachtspunt waar cliënten dagelijks mee te maken hebben en zelf ook een rol in kunnen spelen. Het is het werk van begeleiders om dit goed te begeleiden, ondersteunen en coachen.

Vervolg Overzicht nieuwe situatie met 60 parkeerplaatsen:

Na afloop van de tafelgesprekken is er overeengekomen dat er per gebouw een bewoner als vertegenwoordiger van haar gebouw in vervolgvergaderingen deelneemt. Daarnaast zullen de vertegenwoordigers van de gemeente, zorgpartijen, Zorgpartners, politie, vertegenwoordiger KW- weg en andere belanghebbende de mogelijkheid krijgen om aan te sluiten tijdens dit periodiek overleg. Het is de bedoeling om afspraken te maken over belangrijke zaken en ideeën die spelen bij de bewoners en daarnaast gedurende het project actuele zaken te bespreken en uit te voeren.

 


 

Beschrijving van het initiatief

Aan de Bernhardhof 400 te Gouda staat voormalig verpleeghuis ‘Julianastaete’. Gelet op verandering in wetgeving zag Zorgpartners als toenmalig eigenaar van het pand geen mogelijkheden het verzorgingstehuis in huidige conditie verder te exploiteren. Omdat het gebouw in een dusdanig goede staat verkeert, is het wel de wens het gebouw te behouden. Daarom is Lammers Real Estate voornemens het gebouw in gebruik te nemen ten behoeve van ‘gemixt wonen’. Na kleinschalige verbouwwerkzaamheden zullen binnen het gebouw circa 60 appartementen worden gerealiseerd op basis van een gemixt programma (zorgwoningen en woningen met een maatschappelijk karakter).

Het gemixt programma ziet er als volgt uit:

▪ circa 30 woningen zijn beoogd voor de doelgroep door- en/of uitstromers van Kwintes, Enver, Gemiva en het Leger des Heils, waarbij huren en begeleiding onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Deze uitstromers zullen huren via een ‘ZorgDak-constructie’;

▪ circa 30 woningen zijn beoogd voor zelfstandig maatschappelijke betrokken bewoners die het concept ondersteunen. De bewoners zullen een maatschappelijke dan wel sociale betrokkenheid moeten hebben t.b.v. de mensen met ondersteuning om in aanmerking te komen voor een woning. Hierdoor ontstaat een woongemeenschap waarin bewoners naar elkaar omzien en gezamenlijk activiteiten ontplooien. Van deze groep bewoners wordt betrokkenheid, actieve inzet en verantwoordelijkheid gevraagd, niet alleen voor leuke initiatieven en gezellige momenten, maar ook op een praktische manier zoals bijvoorbeeld algemene ruimtes schoon, heel en veilig te houden of medebewoners te ondersteunen. Iedereen draagt vanuit eigen interesse en motivatie een steentje bij;

In de resterende ruimtes bevinden zich maatschappelijke ruimtes, welke gehuurd kunnen worden door Kwintes, Enver, het Leger des Heils en andere partijen. Deze gemeenschappelijke ruimtes zullen ingevuld worden door partijen die iets bijdragen aan het maatschappelijk woonconcept en de buurt. Deze ruimtes zijn ondergeschikt en gerelateerd aan het gemixt wonen. De huurprijs van de woningen ligt voor het grootste gedeelte onder de kwaliteitskortingsgrens van sociale huur, zodat deze woningen voor jongeren bereikbaar zijn voor huurtoeslag.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerde berichten

Compare